Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.com

Консультації

Головна статті
Консультації
Десять заповідей і вісім золотих формул
Цікава Фізкультура
Як навчити дітей здоровому способу життя
Вдосконалення малих форм активного відпочинку
Всі сторінки

alt«ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В СІМ'Ї»

Кожна дитина відчуває природну потре¬бу в активному русі. І дуже важливо, коли в сім'ї зуміють зробити фізкультуру не прос¬то обов'язковим, а й улюбленим режимним моментом малюка. Зрозуміло, що фізкульту¬ра в ранньому і дошкільному віці повинна асоціюватися в дитини з веселою грою. Тому потрібно визначити, які саме фізичні вправи дитина виконує із найбільшим задоволен¬ням, і зробити виконання цих вправ основни¬ми на перших етапах занять. Потім доцільно вводити нові фізкультурні рухи, але в жодно¬му разі не можна змушувати дитину їх вико¬нувати.

У фізичному вихованні дітей в сім'ї мо¬жуть бути використані різні форми занять фізичними вправами — від простих (ранкова гімнастика) до складних (тренування в окре¬мому виді спорту).

Можна рекомендувати такі форми занять фізичними вправами дітей у сім'ї:

• ранкова гігієнічна гімнастика;

• ранкова спеціалізована гімнастика;

• фізкультхвилинки;

• заняття із загальної фізичної підготовки;

• самостійні тренувальні заняття;

• участь у змаганнях;

• прогулянки (лижні, велосипедні, пішки);

• процедури для загартування;

• туризм;

• рухливі і спортивні ігри.

Основним періодом занять батьків із дітьми є вік від 2 до 6-7 років, хоча і після цього не слід припиняти занять у сім'ї. Систе¬матичні вправи в домашньому спортивному куточку, ранкова гімнастика, вечірня пробіж¬ка з татом — все це допоможе досягти знач¬них успіхів у фізкультурних заняттях у школі.

Щоденно приділяючи дитині хоча б де¬кілька хвилин для занять фізкультурою, перш за все потрібно дотримуватись принципу систематичності, щоб дитина поступово зви¬кала до занять, щоб вони стали для неї необ¬хідними щодня.

Тривалість домашнього заняття може бути різною — залежно від віку дитини, від вільного часу батьків, від пори року, від час¬тини доби, а також від того, чим займаєть¬ся дитина до і після заняття (якщо дитина втомилася після тривалої прогулянки, то, отже, і тривалість заняття доречно змен¬шити).

Під час ранкової гімнастики найкраще використовувати легкі і знайомі вправи. Три¬валість ранкових занять — не більше 10 хви¬лин. Протягом дня дитина повинна до сну і після нього побувати на свіжому повітрі, де можна провести 20-хвилинне фізкультурне заняття, виконавши до нього вправи для ве¬ликих м'язових груп.

Вправи перед вечерею — найбільш роз¬повсюджена форма занять, адже батьки, як правило, вдома і хоча б один із них може позайматися з дитиною. У цей період є час для опанування акробатичних вправ, про¬ведення ігор і вдосконалення досягнутих результатів. Тривалість занять із дітьми до б років — 20-30 хвилин, а з б-7-річними — до 45 хвилин.

Після вечері займатись із дітьми фізичним вихованням не рекомендується. Адже, після їжі інтенсивна рухова діяльність є шкідливою (в будь-який час доби). І крім того, після фі¬зичних вправ діти важко засинають.

Як зацікавити дитину заняттями фізич¬ною культурою? Добре, якщо дитина сама потребує рухів та із задоволенням виконує нові завдання. Ви повинні підбадьорити ди¬тину, продемонструвати, яка вона міцна, спритна і сильна. Збудити інтерес у дитини до занять допоможе також і демонстрація її вмінь перед іншими членами сім'ї або одно¬літками. Так поступово у дитини розвинеться впевненість у своїх силах та бажання вчи¬тись далі, засвоювати нові, більш складні ігри і рухи.

Якщо у дитини немає бажання займатись, проаналізуйте причини негативного ставлен¬ня до занять, щоб в подальшому створювати більш сприятливі умови.

Чим і як займатись? Кожна вправа, кожна рухлива гра має своє завдання, мету, значен¬ня, у зв'язку з чим вони поділяються на п'ять основних груп.

До першої групи входять вправи, що спря¬мовані на відпрацювання правильної поста¬ви, правильного положення голови, плечей, інших частин тіла. Саме ці рухи сприяють правильному фізичному розвитку.

До другої групи входять вправи, які будуть містити елементи акробатики. Вони спрямо¬вані на розвиток спритності, гнучкості, швид¬кості реакції і виконуються зі страхуванням. Батьки повинні бути дуже уважними й обе¬режними, щоб забезпечити повну безпеку під час виконання цих рухів (перекидання, розгойдування дитини, висіння головою вниз тощо).

Третя група вимагає рухливих ігор, в яких використовується ходьба, біг, стрибки тощо. Для проведення ігор необхідний колектив: дитина грається з батьками, або зі старшими братами і сестрами, або з однолітками.

До четвертої групи входять вправи з ви¬користанням різних предметів на свіжому повітрі або в приміщенні. Тут дуже важливою є винахідливість батьків, яка допоможе у звичайних умовах підготувати для дітей різні цікаві перешкоди для перелізання, пе¬рестрибування і розгойдування (пролізти під стільцями, перестрибнути через кубики; перелізти через ліжко). У цих вправах важливою є не стільки точність виконання, скільки швидкість пристосування до незвичних, умов.

П'яту групу складають музично-ритмічні вправи, які виховують у дітей граціозність, пластичність, усвідомлене виконання рухів із ритмом віршів, пісень і музики.

Основні правила безпеки, яких потріб¬но обов'язково дотримуватися, виховуючи у дитини сміливість

1. Піднімаючи дитину, ніколи не тримайте її за зап'ястя—тільки за передпліччя. Найбільш безпечно підтримувати дитину за стегна. Під час виконання акробатичних вправ до¬рослий повинен оберігати хребет малюка від надмірного згинання, а голову — від невдалого повороту або удару. Всі захвати повинні ґрунтуватися на досконалішому знанні можливостей Вашої дитини.

2. Нову вправу малюк повинен засвоювати в повільному темпі за постійної допомоги дорослого. Тоді з'явиться відчуття впев¬неності в руках. Темп виконання вправи прискорюють поступово, так само посту¬пово дитину привчають до самостійного виконання. Проте постійно підстраховуйте дитину, будьте готові, за потреби, швид¬ко підхопити її.

3. Вчіть малюка бути уважним на заняттях, щоб він самостійно піклувався про власну безпеку. Складні вправи і стрибки доціль¬но виконувати тільки на м'якій підстилці (килимку, траві).

4. У ранньому віці не можна довго утриму¬вати складні пози (нахил, тримання рук вгорі, групування), через 1-2 с дитина має повернутися у вихідне положення. Краще кілька разів повторити вправу.

5. Тривалий вис на руках у дошкільному віці є небезпечним, тому що надмірно на¬вантажує суглоби й увесь плечовий пояс. Краще виконувати неповне висіння — ди¬тина легко спирається на ступні чи коліна. Із тих же міркувань не потрібно спонукати дитину розгойдуватися у висінні (напри¬клад, на кільцях).

6. Не дозволяйте малюкові вилазити по дра¬бині вище того рівня, на якому Ви змо¬жете його дістати. Лише після засвоєння лазіння (наприклад, по похилій драбині), можна дозволити дитині старше 3-х років самостійно вилазити вище.

7. Ніколи не використовуйте для змагань вправи, які можуть спричинити травми. Такі рухи дитина повинна виконувати повільно й зосереджено, не послаблюючи уваги.

8. Уникайте вправ, під час виконання яких дитина дуже вигинається в попереку, адже більшість дітей потребує виправ¬лення цієї частини хребта.

Шановні батьки! Якщо Ви систематично будете займатись зі своїм малюком фізкуль¬турою, то це буде доброю запорукою того, що син чи дочка зростатимуть здоровими, спритними, сильними, матимуть правильну поставу, красиво ходитимуть.

А ще фізкультура допоможе розвинути у дитини такі цінні риси характеру, як дис¬циплінованість, організованість, звичку до¬тримуватись правил особистої гігієни.Finland inotur picma