Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.com

Кошторис на 2020 рік


Затверджений у сумі одинадцять мільйонів дев"ятсот  шістьдесят

тисяч триста двадцять одна гривня 11960321,00 грн.


В.о.начальника управління освіти

А.І.Горайчук

14.01.20202

М.П.
КОШТОРИС
(індивідуальний, зведений)
                                                                                                      на  2020 рік                                          Дошкільний навчальний заклад  № 8

04590731  Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Вараш    Рівненської області
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету місцевий____________________________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06  Управління освіти виконавчого комітету
Вараської міської радикод та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_______________________________________________,
(код та назва програмної  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів  ) 0611010 Надання дошкільної освіти)
(грн.)
Найменування Код Усього на рік
РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
Залишок коштів на початок року х х х х
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 9993056 1967265 11960321
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 9993056 х 9993056
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. х 0 584595 584595
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 0 584595 584595
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами,згідно з їх основною діяльністю 25010100 х 584595 584595
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 х 0 0
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України "Про оренду державного та комунального майна", 25010300 х 0 0
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 х 0 0
(розписати за підгрупами)
х 0 0
Інші  джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х 0 0
Благодійні внески,гранти та дарунки 25020100 х 0 0
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб, 25020200 х 0 0
Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти, 25020300 х 0 0
інші надходження, у т.ч.
х 1382670 1382670
інші доходи (бюджет розвитку)
х 1382670 1382670
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобв"язання)
х 0 0
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)
х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього х 9993056 1967265 11960321
Поточні видатки 2000 9993056 584595 10577651
Оплата праці і  нарахування на заробітну плату 2100 7947165 0 7947165
Оплата праці 2110 6514070 0 6514070
Заробітна плата 2111 6514070 0 6514070
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0 0 0
Нарахування на оплату праці 2120 1433095 0 1433095
Використання товарів і послуг 2200 2045891 584595 2630486
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 187200 0 187200
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 13249 0 13249
Продукти харчування 2230 829438 584595 1414033
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 409005 0 409005
Видатки на відрядження 2250 19680 0 19680
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0 0 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 543979 0 543979
Оплата теплопостачання 2271 115965 0 115965
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 184269 0 184269
Оплата електроенергії 2273 240475 0 240475
Оплата природного газу 2274 0 0 0
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 3270 0 3270
Оплата енергосервісу 2276 0 0 0
Дослідження і розробки,окремі заходи  по реалізації державних( регіональних ) програм 2280 1390 0 1390
Дослідження і розробки,окремі заходи розвитку по реалізації державних( регіональних ) програм 2281 0 0 0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,не віднесені до заходів розвитку 2282 1390 0 1390
Обслуговування боргових зобов"язань 2400 0 0 0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов"язань 2410 0 0 0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов"язань 2420 0 0 0
Поточні трансферти 2600 0 0 0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0 0 0
Поточні трансферти органам державного управління  інших  рівнів 2620 0 0 0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0 0 0
Соціальне забезпечення 2700 0 0 0
Виплата пенсій і допомоги 2710 0 0 0
Стипендії 2720 0 0 0
Інші виплати населенню 2730 0 0 0
Інші поточні видатки 2800 0 0 0
Капітальні видатки 3000 0 1382670 1382670
Придбання основного капіталу 3100 0 1382670 1382670
Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 3110 0 65376 65376
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0 0 0
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0 0 0
Капітальне будівництво (придбання) інших об"єктів 3122 0 0 0
Капітальний ремонт 3130 0 1317294 1317294
Капітальний ремонт   житлового фонду (приміщень ) 3131 0 0 0
Капітальний ремонт  інших об’єктів 3132 0 1317294 1317294
Реконструкція та реставрація 3140 0 0 0
Реконструкція житлового фонду ( приміщень ) 3141 0 0 0
Реконструкція та реставрація інших об"єктів 3142 0 0 0
Реставрація пам"яток культури,ісотії,архітектури 3143 0 0 0
Створення державних запасів і резервів 3150 0 0 0
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0 0 0
Капітальні трансферти 3200 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0 0 0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0 0 0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0 0 0
Капітальні трансферти населенню 3240 0 0 0
Надання внутрішніх кредитів 4110 0 0 0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0 0 0
Надання кредитів підприємствам,установам,організаціям 4112 0 0 0
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0 0 0
Надання зовнішніх кредитів 4210 0 0 0
Нерозподілені видатки 9000 0 0 0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0 0 0
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0 0 0
Повернення внутрішніх кредитів
0 0 0
Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів 4120 0 0 0
Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями 4121 0 0 0
Повернення інших  внутрішніх  кредитів 4122 0 0 0
Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення 4123 0 0 0
Надання зовнішніх кредитів
0 0 0
Повернення зовнішніх кредитів 4200 0 0 0
Повернення зовнішніх кредитів 4210 0 0 0
*Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету  та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".Керівник

Л.І.Мельник

(підпис) (ініціали і прізвище)

В.о.головного бухгалтера

В.С.Бабчанік

(підпис) (ініціали і прізвище)

Економіст

Л.І.Паламарчук

(підпис) (ініціали і прізвище)
_____________________________(число, місяць, рік)М.П.***________________________
План асигнувань із загального фонду бюджету на 2020 рік

04590731 Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради

м.Вараш Рівненської області

по КПКВК 0611010 «Дошкільний навчальний заклад № 8»

Вид бюджету місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування 06 Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування ,які не застосовують програмно-цільового методу )*0611010 Надання дошкільної освіти

грн.

Показники

КЕК

січень

лютий

березень

квітень

травень

червень

липень

серпень

вересень

жовтень

листопад

грудень

разом на рік

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

із

14

15

Заробітна плата

2111

499180

509305

503766

513118

529818

603559

621592

527908

684612

506691

508459

506762

6514070

Нарахування на оплату праці

2120

109820

112047

110828

112886

116560

132783

136750

115986

150614

111473

111860

111488

1433095

Використання товарів і послуг

2200

167733

166944

207161

296525

312509

261276

95846

59640

108257

116377

135269

118354

2045891

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

93600

93600

187200

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

13249

13249

Продукти харчування

2230

98704

95717

94307

86759

84271

54992

30938

28284

73322

69175

60549

52420

829438

Оплата послуг- ( крім комунальних)

2240

18258

28713

32363

51921

80443

160643

41443

7363

7363

7988

7541

6916

450955

0

Видатки на відрядження

2250

3900

2820

3900


2820

31203120

19680

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

46871

39694

76591

64245

51375

32392

23465

23643

23412

39214

67179

55898

543979

Оплата теплопостачання

2271

12944

9287

29900

17554

9398

1596

709

887

532

1950

18796

12412

115965

Оплата водопостачання і водовідведсння

2212

16181

6284

23564

23564

18851

12567

9425

9425

6284

14138

21993

21993

184269

Оплата електроенері ії

2273

22489

30696

29414

29414

29414

23111

16808

16808

21010

29414

33616

27313

309507

Оплата інших енергоносіїв

2275

0

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програй

2280

0

0

0

0

0

0

0

350

1040

0

0

0

1390

Окремі заходи по реалізації державних(регіональних) програмне віднесені до заходів розвитку

2282


350

1040

1390

Поточні трансферти

2600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Субсидії і поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

0

Соціальне забезпечення

2700

0

Виплата пенсій і допомоги

2710

0

Стипендії

2720

0

Інші виплати населенню

2730

0

Інші поточні видатки

2800

0

КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ

3000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

0

Капітальне будівництво (придбання)

3120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

б Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

0

Капітальний ремонт

3130

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

0

ВСЬОГО

776733

788296

821755

922529

958887

997618

854188

702834

943483

734541

755588

736604

9993056

Керівник                                                                                                                                 Л. І. Мельник

(пкпис)

(ініціали і прізвище)

Головний бухгалтер

В.С. Бабчанік

(підпис)

(ініціали і прізвище)

Економіст

Л.І.Паламарчук

(підпис)^

(ініціали і прізвище)

                  14.01.2020

МП         (число, місяць, рік)Finland inotur picma