Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.com

Наша адреса:
Рівненська обл.,
місто Вараш,
мкр. Вараш, 15

Кошторис на 2018 рік

 

 

Затверджений у сумі сім мільйонів шістсот сімдесят чотири тисячі
дев"ятсот сорок дві гривні 7674942,00 грн
В.о. начальника управління освіти
(посада)
Л.А.Бондар
(підпис) (ініціали і прізвище)
(число, місяць, рік) М.П.

КОШТОРИС

(індивідуальний, зведений)

на  2018 рік

Дошкільний навчальний заклад  № 8

04590731  Управління освіти виконавчого комітету Вараської міської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м.Вараш    Рівненської області

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий____________________________________________________________________________________________,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06  Управління освіти виконавчого комітету
Вараської міської ради
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету_______________________________________________,
(код та назва програмної  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів /Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування ,які не застосовують програмно-цільового методу )*0611010 Надання дошкільної освіти
(грн.)
Найменування Код Усього на рік РАЗОМ
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 7146885 528057 7674942
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 7146885 х 7146885
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у т.ч. х 0 506377 506377
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами,згідно із законодавством 25010000 0 506377 506377
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами,згідно з їх основною діяльністю 25010100 х 506377 506377
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 х 0 0
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300 х 0 0
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 х 0 0
(розписати за підгрупами) х 0 0
Інші  джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х 0 0
Благодійні внески,гранти та дарунки 25020100 х 0 0
Кошти,що отримують бюджетні установи від підприємств,організацій,фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів,у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об"єктів неру 25020200 х 0 0
Кошти,що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право 25020300 х 0 0
інші надходження, у т.ч. х 21680 21680
інші доходи (бюджет розвитку) х 21680 21680
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування за типом боргового зобв"язання) х 0 0
повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) х ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього х 7146885 528057 7674942
Поточні видатки 2000 7146885 506377 7653262
Оплата праці 2110 4844951 0 4844951
Заробітна плата 2111 4844951 0 4844951
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0 0 0
Нарахування на оплату праці 2120 1065891 0 1065891
Використання товарів і послуг 2200 1236043 506377 1742420
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 223250 0 223250
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 13255 0 13255
Продукти харчування 2230 482126 506377 988503
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 170678 0 170678
Видатки на відрядження 2250 1160 0 1160
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0 0 0
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 344354 0 344354
Оплата теплопостачання 2271 73608 0 73608
Оплата водопостачання і водовідведення 2272 77477 0 77477
Оплата електроенергії 2273 193269 0 193269
Оплата природного газу 2274 0 0 0
Оплата інших енергоносіїв 2275 0 0 0
Дослідження і розробки,окремі заходи  по реалізації державних( регіональних ) програм 2280 1220 0 1220
Дослідження і розробки,окремі заходи розвитку по реалізації державних( регіональних ) програм 2281 0 0 0
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,не віднесені до заходів розвитку 2282 1220 0 1220
Обслуговування боргових зобов"язань 2400 0 0 0
Обслуговування внутрішніх боргових зобов"язань 2410 0 0 0
Обслуговування зовнішніх боргових зобов"язань 2420 0 0 0
Поточні трансферти 2600 0 0 0
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0 0 0
Поточні трансферти органам державного управління  інших  рівнів 2620 0 0 0
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0 0 0
Соціальне забезпечення 2700 0 0 0
Виплата пенсій і допомоги 2710 0 0 0
Стипендії 2720 0 0 0
Інші виплати населенню 2730 0 0 0
Інші поточні видатки 2800 0 0 0
Капітальні видатки 3000 0 21680 21680
Придбання основного капіталу 3100 0 21680 21680
Придбання обладнання і предметів довгострокового  користування 3110 0 21680 21680
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0 0 0
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0 0 0
Капітальне будівництво (придбання) інших об"єктів 3122 0 0 0
Капітальний ремонт 3130 0 0 0
Капітальний ремонт   житлового фонду (приміщень ) 3131 0 0 0
Капітальний ремонт  інших об’єктів 3132 0 0 0
Реконструкція та реставрація 3140 0 0 0
Реконструкція житлового фонду ( приміщень ) 3141 0 0 0
Реконструкція та реставрація інших об"єктів 3142 0 0 0
Реставрація пам"яток культури,ісотії,архітектури 3143 0 0 0
Створення державних запасів і резервів 3150 0 0 0
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0 0 0
Капітальні трансферти 3200 0 0 0
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0 0 0
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0 0 0
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0 0 0
Капітальні трансферти населенню 3240 0 0 0
Надання внутрішніх кредитів 4110 0 0 0
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0 0 0
Надання кредитів підприємствам,установам,організаціям 4112 0 0 0
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0 0 0
Надання зовнішніх кредитів 4210 0 0 0
Нерозподілені видатки 9000 0 0 0
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0 0 0
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0 0 0
Повернення внутрішніх кредитів 0 0 0
Повернення кредитів органами державного управління інших рівнів 4120 0 0 0
Повернення кредитів підприємствами, установами, організаціями 4121 0 0 0
Повернення інших  внутрішніх  кредитів 4122 0 0 0
Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення 4123 0 0 0
Надання зовнішніх кредитів 0 0 0
Повернення зовнішніх кредитів 4200 0 0 0
Повернення зовнішніх кредитів 4210 0 0 0
Повернення зовнішніх кредитів 4210 0 0 0
*Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету  та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього".
Керівник Л.І.Мельник
(підпис) (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер В.В.Шевчук
(підпис) (ініціали і прізвище)
Економіст Л.І.Паламарчук
(підпис) (ініціали і прізвище)
_____________________________
(число, місяць, рік)
М.П.***

 

 

 

 

 

Національна гаряча лінія

Національна дитяча гаряча лінія

Finland inotur picma